טייטש יהואש איוב פרק ה

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

איוב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב (אנדערע ווערסיעס פון איוב ה)


א רוף נאר איז דא (איינער) וואס וועט דיך ענטפערען ? און צו וועמען פון די הייליגע וועסטו זיך ווענדען?
ב דען דעם נאררען הרג'עט דער פארדרוס, און דעם ניט-קלוגען טויטעט די אייפערזוכט.
ג איך האב געזעהן דעם נאררען איינגעווארצעלט און דאך האב איך גלייך פארפלוכט זיין וואוהנונג.
ד זיינע קינדער וועלען ווייט זיין פון הילף, זיי וועלען צודריקט ווערען פאר דעם טהויער (פון דער שטאדט) און קיינער וועט זיי ניט רעטען.
ה זיינע תבואה וועט אויפעסען דער הונגעריגער פון צווישען די דערנער וועט ער זי ארויסנעהמען, און א רויבער-באנדע וועט פארשלינגען זיין פארמעגען.
ו דען פון דער ערד קומט ניט ארויס קיין באטרוג, און פון דעם באדען שפראצט ניט קיין אונרעכט.
ז דער מענש איז צו ליידען געבארען אזוי ווי פונקען צו פליהען אין דער הויך.
ח אבער איך זוך בלויז גאט און צו דעם אלמעכטיגען ווענד איך מיינע רייד.
ט ער טהוט זאכען גרויסע, גאר ניט צו דערפארשען, און וואונדער אהן א צאהל.
י ער שענקט דעם רעגען אויף דער ערד, און שיקט דאס וואסער אראפ אויף די פעלדער,
יא אום אויפצוהויבען די דערנידערטע, אום די פארפינסטערטע זאלען דערהויכט ווערען מיט זיין הילף.
יב ער צושטערט די פלענער פון די איבערשפיצטע, אום זייערע הענד זאלען ניט מאכען קיין ערפאלג.
יג ער פאנגט די קלוגע אין זייער (אייגענער) פארשפיצטקייט, און דער ראטה פון די פארדארבענע (ווייזט זיך ארויס) איבעראיילט.
יד ביי טאג באגעגענען זיי פינסטערניס, אין מיטען טאג טאפען זיי ווי ביי נאכט.
טו ער ראטעוועט פון דעם שווערד - פון זייער מויל, און דעם נויטהבאדירפטיגען פון דעם שטארקען'ס האנד.
טז און האפענונג קומט צו דעם ארעמאן און אונגערעכטיגקייט שליסט צו איהר מויל.
יז יא, גליקליך איז דער מאן וואס גאט ווארענט איהם; די שטראף פון דעם אלמעכטיגען זאלסטו ניט פאראכטען.
יח דען ער פארוואונדעט און פארבינדט, ער שלאגט און זיינע הענד פארהיילען.
יט פון זעקס אוננליקען וועט ער דיך ארויסראטעווען און פון זיבען וועט דיך קיין בייז ניט טרעפען.
כ אין הוננערנויטה לייזט ער דיך אויס פון טויט און אין שלאכט-פעלד - פון דעם שווערד.
כא פון דער צונג'ס בייטש וועסטו זיין פארבארגען און דו וועסט זיך ניט שרעקען פאר'ן אונגליק ווען עם וועט קומען.
כב פון אונגליק און פון הונגער וועסטו זיך אויסלאכען, און וועסט ניט מורא האבען פאר די טהיערען פון דער ערד.
כג דען מיט די שטיינער פון פעלד איז דיין בונד געמאכט, און די טהיערען פון פעלד האבען פרידען געשלאסען מיט דיד.
כד און דו וועסט וויסען אז רוהיג איז דיין געצעלט, דו וועסט באזוכען דיין וואוהנונג און קיין זאך וועט ניט פעהלען.
כה און דו וועסט וויסען אז דיין זאמען האט זיך פארמעהרט און דיינע שפראצונגען אזוי ווי די גראז פון דער ערד.
כו אין א פולען עלטער וועסטו קומען צו דער גרוב אזוי ווי דער תבואה-הויפען ווערט איינגעזאמעלט ווען זיין צייט קומט.
כז אט דאס האבען מיר אויסגעפארשט, אזוי איז עס, הער עס און פערשטעה עס.

ביאורי פסוקים