ביאור:איוב יג

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

איוב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב (אנדערע ווערסיעס פון איוב יג)


א אלץ האט דאך מיין אויג געזעהן; מיין אויער האט געהערט און האט עס זיך געמערקט.
ב ווי איהר ווייסט ווייס איך אויך, איך פאל ניט ארונטער קענען אייך
ג אבער איך וועל ריידען צו דעם אלמעכטיגען, א וכוח פיהרען וועל איך מיט גאט.
ד אבער איהר זייט ליגען-קלעפערס, פאלשע דאקטוירים זייט איהר אלע.
ה ווען איהר וואלט כאטש געשוויגען וואלט אייך דאס פאר א חכמה גערעכענט געווארען.
ו הערט מיין טענה, דעם שטרייט פון מיינע ליפען זאלט איהר פארנעהמען.
ז צי ווילט איהר פון גאט'ס וועגען זאגען דאס וואס איז אונגערעכט? צי ווילט איהר פון זיינעטוועגען ריידען באטרוג?
ח צי ווילט איהר איהם שאנעווען? ווילט איהר זיך פאר איהם קריגען?
ט וועט עס גוט זיין, ווען ער וועט אייך אויספארשען? וועט איהר איהם נארען ווי מען נארט א מענשען?
י ער וועט אייך שטראפען ווען איהר וועט איהם פארבארגענערהייד שאנעווען.
יא זיין ערהאבענהייט וועט אייך צוגרוילען, זיין שרעק וועט פאלען אויף אייך.
יב אייערע שפרוכען זיינען בלויז פוסטע פאבעלען, אייערע געשטעללען זיינען געשטעללען פון לעהם.
יג שווייגט שטיל קעגען מיר און ריידען וועל איך, - זאל פאסירען וואס (עס וויל)!
יד ווארום זאל איך ליידען (מיט) מיין פלייש פארביססען צווישען מיינע צייהנער? - איך וועל אייגשטעללען מיין לעבען אין מיין האנד.
טו ווען ער זאל מיך אפילו טייטען וועלל איך דאך אלץ פארטרויען אויף איהם. אבער מיין אויפפיהרוגג וועלל איך איהם אויפווייזען פאר זיין געזיכט.
טז און ער וועט אויך מיר זיין א הילף. דען פאר זיין געזיכט קען קיין פאלשער ניט קומען.
יז הערט זיך איין מיין ווארט, זאל מיין ערקלערונג אין אייערע אויערען אריין.
יח איך האב צוזאמעגגעשטעלט (מיינע) טענות; איך ווייס אז איך וועלל ארויםסקומען גערעכט.
יט ווער איז דער וואס וועט זיך מיט מיר האמפערען ? - ווען איך זאל איצט שווייגען, וועלל איך אויסגעהן.
כ נאר צוויי זאכען זאלסטו מיט מיר ניט טהאן, דאן וועלל איך זיך ניט באהאלטען פון דיין געזיכט:
כא דערווייטער דיין האנד פון מיר און דיין שרעק זאל מיך ניט גרוילען.
כב און רוף דו און איך וועל ענטפערען, אדער איך וועל ריידען און דו ענטפער מיר.
כג וויפיעל זיינען מיינע זינד און פארברעכען? לאז מיך וויססען מיינע זינד און מיינע חטאים.
כד ווארום פארבערגסטו דיין געזיכט, ווארום האלטסטו מיך פאר דיין פיינד?
כה ווילסטו איינשרעקען אן אבגעטרייסעלטע בלאטט? ווילסטו א טרוקענעם שטרוי פארפאלגען,
כו וואס דו שרייבסט קעגען מיר ביטערע (אורטהיילען) און לעגסט אויף מיך ארויף די זינד פון מיין יוגעגד ?
כז און דו טהוסט אריין מיינע פיסס אין א שווערען קלאץ, און דו פאססט אויף אללע מיינע וועגען און דו גראבסט זיך ארום מיינע פוס-זוילען?
כח און ער (מיין קערפער) צוקריכט ווי א פארפוילטע זאך, ווי א קלייד וואס איהם האט מאיל צופרעסען.

ביאורי פסוקים