ביאור:איוב כג

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

איוב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב (אנדערע ווערסיעס פון איוב כג)


א און איוב האט געענטפערט און האט געזאגט:
ב היינט אויך איז ביטער מיין קלאג, מיין אוננליק איז שווערער פון מיין קרעכץ.
ג ווען איך זאל וויסען ואוו איך קען איהם געפינען? ווען איך זאל קענען צוקומען צו זיין וואוהנונג!
ד איך וואלט פאר איהם פארגעלעגט מיין משפט, און איך וואלט מיין מויל אנגעפילט מיט טענות.
ה איך וואלט גערן וויסען די ווערטער וועלכע ער וואלט מיר ענטפערען, איך וואלט גערן פארשטעהן וואס ער וואלט מיר זאגען.
ו צי מיט גרויס שטארקייט וועט ער מיט מיר שטרייטען? - ניין! - אבער ער וועט לייגען (אויפמערקזאמקייט) אויף מיך.
ז דארט קען דער עהרליכער דיספּוטירען מיט איהם, און איך וואלט אויף אימער באפרייט ווערען דורך מיין ריכטער.
ח אבער איך געה צו מזרח און ער איז ניטא, צו מערב - און איך מערק איהס ניט.
ט וווען ער טהוט אויף (זאכען) אין צפון זעה איך איהם ניט, ער בעהאלט זיך אין דרום און איך קריג איהם ניט אנצוקוקען.
י אבער ער ווייס מיין אויפפיהרונג, ער האט מיך פּרובירט און איך בין ווי גאלד ארויס.
יא אין זיינע טריט האלט זיך מיין פוס, זיין וועג היט איך און נייג זיך ניט אפּ.
יב פון דעם באפעהל פון זיינע ליפּען האב איך זיך ניט אפּגעקעהרט, מעהר ווי מיין טעגליכע שפּייז האב איך אפּגעהיט די ווערטער פון זיין מויל.
יג ווען ער האלט זיך אן איין זאך ווער וועט איהם צוריקהאלטען? וואס זיין ווילען באגעהרט דאס טהוט ער.
יד ער וועט ערפילען דאס וואס איז באשטימט פאר מיר, און פיעל אזעלכע (זאכען) זיינען ביי איהם פאראנען.
טו דאריבער ציטער איך פאר זיין געזיכט, איך באטראכט און ווער צושראקען.
טז גאט האט אפּגעשלאפט מיינע הערץ, דער אלמעכטיגער האט מיך מיט אנגסט אנגעפילט.
יז דען איך בין ניט פארשניטען געווארען איידער די פינסטערקייט (איז געקומען) און ער האט די חשוכ'ניס ניט פארדעקט פון מיין געזיכט.

ביאורי פסוקים