לדלג לתוכן

ביאור:איוב יא

פֿון װיקיביבליאָטעק

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

איוב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב (אנדערע ווערסיעס פון איוב יא)


א און צופר דער נעמתי האט געענטפערט און האט געזאגט:
ב זאל א הויפען פון ווערטער בלייבען ניט געענטפערט? זאל דער מאן פון (רעדעוודיגע) ליפען בלייבען גערעכט ?
ג דיינע פוסטע רייד מאכען מענשען צו שווייגען, דו שפאטסט און קיינער פערשעמט דיך ניט.
ד און דו זאגסט: לויטער איז מיין לעהרע, און ריין בין איך פאר דיינע אויגען.
ה הלואי וואלט גאט ריידען, און ער וואלט עפענען זיינע ליפען קעגען דיר!
ו און ער וואלט דיר דערצייהלען די געהיימניסען פון קלוגהייט, דען דאפעלטע פאלדען האט די חכמה. און וויסען זאלסטו אז גאט לאזט דורך פיעל פון דיינע זינד.
ז קענסטו די אויספארשונג פון גאט געפינען, קענסטו דערגרייכען דעם גרענעץ פון דעם אלמעכטיגען?
ח די הויכקייטען פון הימעל וואס קענסטו(דארט) אויפטהאן? טיעפער ווי די אונטערערד, וואס קענסטו וויסען?
ט לענגער ווי די ערד איז (זיין) מאס, אוןברייטער פונעם ים.
י ווען ער געהט פארביי און שליסט איין, און זאמעלט צוזאמען, ווער וועט איהם צוריקהאלטען?
יא ער קען די מענער פון פאלשקייט, ער זעהט די אונגערעכטיגקייט. זאל ער זיך דען ניט צוקוקען?
יב דער פוסטער מאן האט קיין פארשטאנד ניט, דען ווי א יונגער ווילדער אייזעל ווערט דער מענש געבארען.
יג אויב דו האםט געקעהרט דיין הארץ (צו גאט), דאן שפרייט אויס צו איהם דיינע הענט.
יד אויב דו האסט אונרעכט אין דיין האנט דערווייטער עס. לאז ניט רוהען אין דיינע צעלטען קיין אונגערעכטיגקייט
טו דאן וועסטו אויפהויבען דיין געזיכט (ריין) פון א פלעק, און דו וועסט שטעהן פעםט און וועסט זיך ניט שרעקען.
טז דו וועסט דיינע ליידען פארגעסען, ווי וואסער וואס איז פארבייגעלאפען וועסטו(זיי) דערמאנען.
יז און העלער ווי דער מיטען פון טאג וועט אויפשטעהן דיין לעבען אויף דער וועלט, די פינסטערניס וועט ווערען ווי דער מארגען.
יח און דו וועסט זיין זיכער אז האפענונג איז פאראנען, דו וועסט מאכען א גראבען (ארום זיך) און וועסט זיך לייגען אין זיכערהייט.
יט און דו וועסט ליגען און קיינער וועט דיך ניט שרעקען, און פיעל וועלען בעטען דיין לייטזעליגקייט.
כ און די אויגען פון די פארדארבענע וועלען אויסגעהן, און זייער רעטונג איז פארלארען, און זייער האפענונג ווערט פארצווייפלונג.

ביאורי פסוקים