ביאור:איוב כו

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

איוב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב (אנדערע ווערסיעס פון איוב כו)


א און איוב האט געענטפערט און האט געזאגט:
ב מיט וואס האסטו דעם קראפטלאזען געהאלפען, מיט וואס האסטו דעם אהנמעכטיגען ארעם געשטיצט ?
ג וואס האסטו געראטהען דעם ניט-פארשטעגדיגען? וואו האסטו פיעל קענטעניס אנטפּלעקט?
ד מיט וועמענ ('ס קראפט) האסטו (דיינע) ווערטער גערעדט און וועמענ'ס גייסט איז פון דיר ארויסגעגאננען?
ה די טויטע שאטענס שטעהען ווידער אויף פון אונטער די וואסערען און זייערע איינוואוהנער.
ו נאקעט איז פאר איהם די אונטערערד, דער אפּגרונד האט (פאר איהם) קיין צודעק ניט.
ז ער בויגט אויס דעם צפון (הימעל) אויף דעם פּוסטען רוים, ער הענגט אויף די ערד אויף גארנישט.
ח ער בינדט די וואסערען אין זיינע וואלקענס איין, און ס'פּלאצען ניט די כמארעס אונטער זיי.
ט ער פארהילט די געשטאלט פון זיין טהראן און שפּרייט איבער איהם זיין וואלקען אויס.
י ער מאכט א צירקעל ארום די וואסערען, ער באפעסטיגט א גרענעץ - צווישען ליכט און פינסטערניס.
יא די זיילען פון הימעל ווערען צוטרייסעלט און ווערען צוטומעלט פון זיין געשריי.
יב דעם ים צורודערט ער טיט זיין קראפט און טיט זיין פארשטאנד צוקלאפּט ער (זיין) שטאלץ,
יג פון זיין הויך ווערט דער הימעל אויסגעלייטערט, זיין האנד האט בעשאפען די רינגעלדיגע שלאנג.
יד און דאס זיינען בלויז א טהייל פון זיינע וועגען! ווי שוואך איז דער מורמעל וועלכען מיר פארנעהמען פון איהם! דעם דונער פון זיינע מעכטיגע טהאטען ווער קען פארשטעהן?

ביאורי פסוקים