טייטש יהואש תהלים פרק כ

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

תהלים פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ       (אנדערע ווערסיעס פון תהלים כ)


א פֿאַר דעם געזאַנגמײַסטער; אַ מזמור פֿון דָוִדן.
ב גאָט װעט דיר ענטפֿערן אין טאָג פֿון נױט, דיך װעט שטאַרקן דער נאָמען פֿון דעם גאָט פֿון יעקבֿ.
ג ער װעט שיקן דײַן הילף פֿון הײליקטום, און פֿון צִיון װעט ער דיך אונטערלענען.
ד ער װעט אַכטן אױף אַלע דײַנע שפּײַזאָפּפֿער, און דאָס פֿעטס פֿון דײַן בראַנדאָפּפֿער װעט ער אָננעמען. סֶלָה.
ה ער װעט דיר געבן לױט דײַן האַרצן, און דײַן יעטװעדער באַראָט װעט ער דערפֿילן.
ו מיר װעלן זינגען אין דײַן ישועה, און אין נאָמען פֿון אונדזער גאָט װעלן מיר אַ פֿאָן הײבן; גאָט װעט דערפֿילן אַלע דײַנע פֿאַרלאַנגען.
ז אַצונד װײס איך אַז גאָט העלפֿט זײַן געזאַלבטן, ער װעט אים ענטפֿערן פֿון זײַן הײליקן הימל, מיט די באַהילפֿיקע גבֿורות פֿון זײַן רעכטער האַנט.
ח די מיט רײַטװעגן, און די מיט פֿערד, אָבער מיר װעלן דערמאָנען דעם נאָמען פֿון יהוה אונדזער גאָט.
ט זײ בײגן זיך און פֿאַלן, און מיר הײבן זיך און שטעלן זיך װידער. העלף דו, גאָט!
י זאָל דער קיניג אונדז ענטפֿערן אין טאָג װאָס מיר רופֿן.

ביאורי פסוקים