פסח זמן חרותינו בריוו ט פון הלל צייטלין

פֿון װיקיביבליאָטעק

פסח זמן חרותינו - שער בלאט - - בצאת ישראל ממצרים - - ויהי החצי הלילה - - נאר נישט פארצווייפעלט - - היו נכונים - - חבלי משיח והגאולה - - פנו דרך למלך המשיח - - אל מלא רחמים - - פסח חמץ מצה - - מצה רוח הקדושה - - געזונט העגיענע ריינקייט - - בריוו פון הרב אברהם יצחק הכהן קוק - - בריוו פון הלל צייטלין - - עגל הזהב - אדער - עצמות יוסף - - די לאגע פון די דייטשע אידן


הקדמה צו הלל צייטלין בריוו - - בריוו א פון הלל צייטלין - - בריוו ב פון הלל צייטלין - - בריוו ג פון הלל צייטלין - - בריוו ד פון הלל צייטלין - - בריוו ה פון הלל צייטלין - - בריוו ו פון הלל צייטלין - - בריוו ז פון הלל צייטלין - - בריוו ח פון הלל צייטלין - - בריוו ט פון הלל צייטלין - - די גייסטיקע ירידה


כ"ה תמוז תרפ"ט יזופאוו אצל אטוואצק.

ידידי הרב - יהושע שפטמן!

לא כתבתי לך זה כבר ולא השיבותך על מכתביך הרבים בשביל שקשה לי עתה מאד לכתוב דבר לידידי מכיר ומודע, מיום שמתה עלי בתי היחידה חשך עולמי בעדי אף העולם שהיה גם בלא זה חשך בשבילי יותר מדאי אלא שעתה גדול בו החשך שבעתים ושבעה, את מכתב האחרון גם כן קבלתי, אבל מחולק אני ממך בשגי דברים! א) מכותלי מכתבך נכר, שרק בשרידי האורטודקסים אתה רואה צביעות ושקר, בשבעה שבאמת שקר זה וצביעות זו בראשי המפלגות (וועלטלעכע) גדולים מהם לאין קץ וערך, ואם בנביאי השקר אנו נלחמים - אין לך נביאי השקר יותר גדולים מאלה המטיפים עתה לשוד ולרצח בארץ ישראל - מזה, (מזה כונתו על אותם - ואני בתוכם - שהיו בשעתם עד ההבלגה). ולשוקטים על שמריהם, השאננים בציון - מזה. ב.) אתה חולם תמיד על אליהו בהר הכרמל על חברת יחידים שיהיה כוחם גדול בשלילה ובהריסה, ואינך חפץ לראות את האמת הפשיטה והגלויה, שאין עתה מה להרוס בישראל, כי רק את היש אפשר להרוס ולא את האין כי הכל אצלנו בלאו הכי הרוס ונהרס - ומי הוא אשר יאמר להרוס את ההרוס כבר? לא לאליהו בהר הכרמל אני מצפה איפה כי אם לאליהו מלאך הברית, למי שישיב לב בנים על אבות ולב אבות על בנים, למלאך השלום הגמור, לו ולמשה איש האלקים אשר יגלה ויראה מחדש (עיין זוהר ואור החיים במקומות רבים) כי אתפשטיתיה דמשה בכל דרא ודרא רוחו עומדת בתוכנו תמיד, ובבא היום המקווה תגלה נשמתו בנשמת המשיח, והדברים ארוכים ולא פה המקום לבארם כולם לכשיצא לאור המאסף הספרותי העברי שנוציא לאור בורשה (אך ורק על ידי חברי הפאן העברי) תמצא שם באור רחב עם מאמרי הגדול שם, ועתה ידידי הנאמן, אנא עשה עמדי חסד ואמת ואל תתעצל מלכתוב לי

שלך הלל צייטלין.

על דבר הפרטים של ישיבת האגודה מוצא אתה הכל בזה הנ"ל. דורש אני בשלום כב"ב בשלום בתך וחתנך. (הוא הרב דב ווארשאווסקי כעת בטשיקאגא (י. ה. ש.).