פסח זמן חרותינו בריוו פון הרב אברהם יצחק הכהן קוק

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פסח זמן חרותינו - שער בלאט - - בצאת ישראל ממצרים - - ויהי החצי הלילה - - נאר נישט פארצווייפעלט - - היו נכונים - - חבלי משיח והגאולה - - פנו דרך למלך המשיח - - אל מלא רחמים - - פסח חמץ מצה - - מצה רוח הקדושה - - געזונט העגיענע ריינקייט - - בריוו פון הרב אברהם יצחק הכהן קוק - - בריוו פון הלל צייטלין - - עגל הזהב - אדער - עצמות יוסף - - די לאגע פון די דייטשע אידן


בריעף פון הרב אברהם יצחר הכהן קוק, זצ"ל

אברהם יצחק הכהן קוק

הרב הראשי לארץ ישראל האב"ד בעיה"ק ירושלים תובב"א

ב"ה יום ט' לחדש ניסן, תרפ"ז.

לכבוד הרב הג' – מוה"ר יהושע שפעטמאן שליט"א, שלו' וברכה מקודש. בתשובה על מכתבו היקר' אתכבד בזה להעיר את לבבו, כי עלינו להתחזק בעד ישוב ארצנו הקדושה ושובת בניה לתוכה, בכל מאמצי כחנו, ולהאמין באמונה שלמה כי כל המעשים הגדולים שנעשים בענין הקדוש הזה, הכל הם עצות מרחוק מנורא עלילה גואל ישראל וקדושו ב"ה, ואפילו המכשולים הגדולים שאנחנו פוגשים, בין הרוחניים, בין החומריים, הגם גם כן דרכים, של תעלומה, שדוקא על ידם תופיע האורה והישועה לעם ד' אסיר התקוה, ויחד עם החבה המלאה לבת אש קודש, שבעמקי נשמתנו לעמנו הגוי כולו, ולארץ חמדתנו, אנו חייבים להעיר ולעורר את כל לב, לאחוז בקדושת תוה"ק ושמירת המצות, שהם חיינו לעד, בכל גלוייתינו, ויותר מזה בארץ קדושנו.

ואם אחינו החרדים לדבר ד', רואים שחלק מאלה אשר רחוקים מקדושת התורה והמצוה, הם מתחזקים ביושב ארץ ישראל, חייבים הם לרומם את מדת חמדת ארץ הקודש מצד יראי ד' וחושבי שמו במדה כפולה ומכפלת, ואז ינהרו רבים משומרי תורה ושלמי אמונים אל ארץ הצבי וישפיעו בכח החיים החברותיים לטובה גם על האחים הרחוקים, והמצב של המשבר הזמני, לא צריך להפחיד כלל את לב כל בוטח בד' ואוהב את עמו, את תורתו ואת ארצו הקדושה, כי ב"ה כבר החלו העננים להתפזר, וקרני ישועה, להטבת המצב הכללי מתחילים ב"ה להיות נוהרים, והרבה תלוי בנו ברצוננו הטוב לעבוד את העבודה הקדושה של בנין עמנו ותחיית ארצנו הקדושה, שהוא עבודת ד' אמתית, עבודת דורות, ומתוך אור הקודש הצפון באהבת ישראל, ואהבת קדושת ארץ חמדה, תופיע אורה, של אהבת שם ד' ותורתו על לב בנינו וישובו כולם למקור בית חייהם, ועיני כל ישראל יראו וינהרו, ישא כבודו בענות צדק ובאהבת אחים קדושה וטהורה, ממקור נשמת ישראל, מבארה של תורה ויראת ד' טהורה את דגל בנין הארץ, וחפץ קיבוץ בניה לתוכה, וצור ישראל יופיע על כל יועצי שלו המצפים ומיחלים לישועה באמת כנפשו היקרה ונפש המברכו באהבה, בשמחת הרגל ויתרון הכשרו בחדות ד' ועזו בתקות גאולים לראות ארמון על משפטו, ככל חקותיו בקרית מועדינו סלה

בהר הקודש בירושלים,

הק, אברהם יצחק הכהן.

ענטפער אויף אייערן טייערן בריף ט' ניסן תרפ"ז, 1927

איך האב דעם כבוד צו מאכן אייך הערצלעך אויפמערקזאם. דאס מיר מוזן זיך שטארקן פארן ישוב ארצנו הקדושה, דאס אונדזערע קינדער זאלן זיך צוריקקערן דארט, מיט אונדזערע אלע שטארקע כחות. צו גלויבן, באמונה שלימה, דאס אלע גרויסע מעשים, וואס ווערן געטאן אין דעם הייליקן ענין, דאם איז אלעס. עצות ווייטע, פארכטיקע סבות, מגואל ישראל וקדושו, אפילו די גרויסע שטרויכלונגען, וואס מיר באגעגענען, סיי גייסטיקע, סיי מאטעריעלע, דינען אויך די וועגען פון געטלעכעך געהיימניס, אז דוקא דורך די זאל שיינען ליכט און הילף צו דעם געטלעכען פאלק, וועלכע זיינען פארבונדן מיט האפנונג, צוזאמען מיט דער ליבע, וואס איז פול מיט עקסטאז, הייליקן פייער, זיך צו האלטן אין דער תורה הקדושה, וואס איז אונדזער לעבן שטענדיק, אין אלע גלות'ן, און נאך מער אין אונדזער הייליק לאנד. אויב אונדזערע פרומע ברידער זעען, אז א טייל פון די דאזיקע, וועלכע זיינען ווייט פון קדושת התורה והמצוות און גראדע די שטארקן זיך אין ישוב ארץ ישראל, דארפן דאך די פרומע, חרדים, זיך דערהויבן צו דער מידה פון גלוסטיקייט צו דעם הייליקן לאנד מיט מער דאפעלטקייט, און דאן וועלן קומען פילע פון די שומרי תורה ומצוות נאך ארץ ישראל און די וועלן באאיינפלוסן מיטן כח פון געזעלשאפטלעכן לעבן צום גוטן אויך אויף די ברידער וואם זיינען ווייט... קיץ זאך דארף ניט אפשרעקן.

די אלע וועלכע האבן דעם ריכטיקן בטחון און האבן ליב דאס פאלק, תורה און ארץ ישראל, און פיל איז אפהענגיק אין אונדזער גוטן ווילן, צו טאן די, הייליקע ארבעט פון בנין העם, און אויפלעבונג פון ארצנו הקדושה, וואס דאס איז דער אמת'ער עבדות השם, גאטעס דינסט, עבודת דורות, אן ארבעט אויף פיל דורות, און פון דעם הייליקן ליכט וואס איז באהאלטן אין אהבת ישראל און אהבת קדושת ארץ ישראל, וועט שיינען ליכט פון אהבה און געטלעכע ליבע און גאט'ס תורה אין דעם הארץ פון אונדזערע קינדער, און אלע וועלן צוריקקומען צו דער קוועלע פץ זייער לעבן, און די אויגען פון אלע אידן וועלן זען און דערלייכט ווערן.

זאל אייער כבוד מיט ענוה, ריכטיקע באשיידנקייט, מיט ברידערלעכע ליבע, הייליקע, ריינע, - אהבת אחים קדושה וטהורה - פון דעם אידישן נשמה מקור, קוואל, פון דעם ברונעם פון דער תורה ויראת שמים, אויפהויבן דעם פאן פון בנין הארץ, ווי אייער פריינד וואס בענטשט אייך מיט אהבה, ליבשאפט,

מהר הקודש מירושלים,

אברהם יצחק הכהן קוק.