טייטש יהואש בראשית פרק ט

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

בראשית פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ ([[חומש בית יהודה {{{1}}} {{{2}}}|חומש בית יהודה ווערסיע {{{1}}} {{{2}}}]])


א אוּן גאָט האָט געבּענטשט נֹחן אוּן זײַנע זין, אוּן האָט צוּ זײ געזאָגט: פֿרוכפּערט אײַך אוּן מערט אײַך, אוּן פֿילט אָן די ערד. ב אוּן אײַער מוֹרא אוּן אײַער שרעק זאָל זײַן אױף יעטװעדער חיה פֿוּן דער ערד, אוּן אױף יעטװעדער פֿױגל פֿוּן הימל, אױף אַלץ װאָס די ערד װידמענט, אוּן אױף אַלע פֿישן פֿוּן ים; אין אײַער האַנט זײַנען זײ איבּערגעגעבּן. ג אַלץ װאָס בּאַװעגט זיך, װאָס לעבּט, זאָל זײַן פֿאַר אײַך צוּם עסן; אַזױ װי גרינע קרײַטעכץ האָבּ איך אײַך דאָס אַלץ געגעבּן. ד נאָר פֿלײש מיט זײַן לעבּן, זײַן בּלוּט, זאָלט איר ניט עסן. ה אוּן פֿאַרװאָר, אײַער בּלוּט, פֿוּן אײַערע נפֿשות, װעל איך אױפֿמאָנען; פֿוּן דער האַנט פֿוּן איטלעכער חיה װעל איך עס אױפֿמאָנען, אוּן פֿוּן דער האַנט פֿוּן דעם מענטשן, פֿוּן דער האַנט פֿוּן דעם מענטשן זײַן בּרוּדער, װעל איך אױפֿמאָנען דאָס לעבּן פֿוּן אַ מענטשן. ו דער װאָס פֿאַרגיסט דאָס בּלוּט פֿוּן אַ מענטשן, זאָל דורך אַ מענטשן זײַן בּלוּט פֿאַרגאָסן װערן; װאָרום אין דער געשטאַלט פֿון גאָט האָט ער געמאַכט דעם מענטשן ז אוּן איר, פֿרוּכפּערט אײַך אוּן מערט אײַך; װידמענט אײַך אױף דער ערד, און מערט אײַך אױף איר.
ח אוּן גאָט האָט געזאָגט צוּ נֹח'ן און צו זײַנע זין מיט אים, אַזױ צו זאָגן: ט און איך, זע, איך שטעל אױף מײַן בונד מיט אײַך, און מיט אײַער זאָמען נאָך אײַך, י און מיט יעטװעדער לעבעדיקער באַשעפֿעניש װאָס מיט אײַך, סײַ אַ פֿױגל, סײַ אַ בהמה, סײַ יעטװעדער חיה פֿון דער ערד מיט אײַך, פֿון די אַלע װאָס זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון דער תּבה, אַלע לעבּעדיקע זאַכן פֿון דער ערד. יא
יהואש נח.djvu
יהואש נח.djvu