צינדט אָן ליכטעלעך

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פון מרדכי ריװעסמאַן.\relative a' {
 \key a \minor
 \time 4/4
 a4 g a8 a4 b8 c( d16 c) b8 c16( b) a8 c4 a8
 a4 g a8 a4( b8) c( d16 c) b8 c16( b) a8 a r4
 a8. c16 e4 e2 a,8. c16 e4 e2
 f4 e8. d16 d8 cis4( d8) e8( f16 e) d8 e16( d) cis8 a4.
 f'4 e d8 cis4( d8) e8( f16 e) d8 e16( d) cis2
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 צינדט אָן ליכ -- טע -- לעך די -- נינ -- קע שײ -- נע
 זײ זאָ -- לן ברע -- נען אײ -- נע נאָך אײ -- נע
 דו י -- הו -- דה אײ -- ביק לעבס -- טו
 אַכט טעג צו -- פֿרי -- דן זינ -- גען מיר ייִ -- דן
 אַכט טעג גאַנ -- צע קלינגט אונ -- דזער שיר!
 }

צינדט אָן ליכטעלעך דינינקע, שײנע,
זײ זאָלן ברענען אײנע נאָך אײנע!
דו, יהודה, אײביק לעבסטו!
אַכט טעג צופֿרידן זינגען מיר, ייִדן,
אַכט טעג גאַנצע קלינגט אונדזער שיר!

פֿרײלעך, לוסטיק, ליכטעלע, פֿינקל
דו זאָלסט באַלײַכטן העל יעדער װינקל!
„על הנסים” הױך זאָגט, קינדער,
זינגט פֿרײלעך, ברידער חנוכּה־לידער —
איר זאָלט ניט פֿאַרגעסן דעם חנוכּה-נס!