נטרונא גליון ד אדר א תשס"ח ג

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נטרונא גליון ד אדר א תשס"ח א - - נטרונא גליון ד אדר א תשס"ח ב - - נטרונא גליון ד אדר א תשס"ח ג - - צוריק צו נטרונא בלעטל


רבי יואל טייטלבוים הרבי מסאטמער (י"ז טבת ה'תרמ"ז 1887- כ"ו אב ה'תשל"ט 1979)
מכתבים למערכת

לכבוד המערכת נטרונא: אחרי רואי היום את הספר הנכבד ליקוט הפלא ופלא "ספר אפס בלתך גואלינו" חשבתי אולי כדאי ליתן לכם מכתב זה שיצא לאור ע"י אוצרות ירושלים ח"ז שנת תשס"ה (והוא קובץ שע"י אנשי ירושלים ע"ד חינוך הישן).

שלמה זלמן בלייער לאנדאן

מכתב נפלא מהגה"צ רבי יוסף זונדל סלנט זצוק"ל ב"ה ח"י אדר ירושלם תובב"א.

לידידי ויד"נ הרב הגאון ציס"ע הנודע בכל קצוי ארץ מוה"ר אליהו גוטמאכער דק"ק גריידיטץ, שלום וברכה מאלקי ציון ויהודה. ההכרח יאלצני להשיב להדרתו באריכות בראותנו כי בצרה גדולה אנחנו ח"ו, הן מלפנים כתבתי לידידנו ר"צ שאנחנו בארה"ק מתנגדים מעומק לבנו לשיטתו ולדעותיו, ומפי קדשו של אדמו"ר בעל נפש החיים ז"ל שמעתי נוראות בשם מרן החסיד ר' אליהו ז"ל בענין השבועות המפורטות בכתובות קי"א, ואין פה המקום לאריכות.

ומה שר"צ התעקש ותלה עצמו באילן גדול הרמב"ן ז"ל שהישיבה בא"י חוב דאורייתא, ועיקם ושינה והקציר והרחיב הלשון בענין, ולפי מסקנותיו כל ישראל עוברים ח"ו בעשה וגם כל המפרשים והפוסקים מכמה דורות עוברים הם ח"ו על עבירה זו והם בכלל עובדי ע"ז ושאין להם אלוק' ח"ו, אבל על זה אין אנחנו רוצים להתווכח עמו, ואם היה מעורר רק לקנות שדות וכרמים ולהושיב עליהם אחינו המעונים והמדוכאים, לא התערבנו למרות הרבה פקפוקים.

אפס הוא כתב דברים אשר לא כדת, והלא כה דבריו "אל יאמינו כי פתאום ירד ד' משמים ארץ לאמר לעמו צאו או ישלח משיחו לתקוע בשופר גדול על נדחי ישראל ויקבצם ירושלימה ויעשה לה חומות ומקדש ממרומים תרד כאשר הבטיחו ע"י עבדיו הנביאים", וכפל הדברים כמה פעמים.

ואל מי מקדושים נפנה להוציא מחשבות זרות כאלה מלבו, ואם המשכילים והרבנים מעולם היו שונאים זא"ז, בענין זה רוצה להיות בדעה אחת עם המשכילים, צער גדול בלבנו שר"צ שכח השלש שבועות שלא יגלו את הקץ ושלא ידחקו את הקץ שלא ירבו תחנונים על כך יותר מדאי, ושלא יגלו את הסוד טעמי התורה בדבר הקץ.

ומה שהר"צ כותב בתמימותו כאשר יהיה רשות מהמלכויות חובה על כולנו לילך, הדאיב והכאיב אותנו עד מאד וידע כבוד הדרתו שאנחנו רואים בדבריו אלה מרד ומעל ברבונו של עולם ית"ש ובמושל המדינה, ואציג בזה דברי אוה"ח הקדוש פ' בהר שהיסורין והגלות הם תיקון האומה להכשירה, ולא נכון שהביא דברי אוה"ח אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים ח"ו, קץ הגלות ישנו, וכבוד הדרתו בודאי יודע דברי האלשיך הקדוש שבכל פעם שיעלה על הלב אריכות הגלות לזכור שכל זה בחסד ד' לתקון הפגמים.

ותשקלו בדעתכם בנחת ובסבלנו ובאהבת ישראל מה היה אם המלכים והשרים יתנו רשות לישראל לשוב אל ארצם והוד מלכנו השולטאן אשר בצלו אנחנו חיים בארה"ק בעזה"י לא יסכים, ואפילו אם בחסדו יסכים ונדחי ישראל יבואו יחד לציון ברננה ופשתגן הכתב מהמלכיות בידם, ואחר איזה דורות יקומו מלכים ושרים חדשים ואתם ידעתם כי לב מלכים ושרים ביד ה', והללו יהיו מערערים על פשתגן הכתב, ויאמרו כי חספא בעלמא הוא, ואנחנו מאמינים כי ירמיה הנביא לא לחנם אמר בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם, והתוס' מפרשים אע"ג דהאי קרא בגלות ראשון כתיב יש לומר דבגלות שני נמי קפיד קרא וארצות הגולה הם בבחינת בבל.

אנחנו נזהרנו מרבותינו גול על ד' דרכך ובטח עליו, ומי שבוטח בד' ובזולתו אין בטחונו שלם, כי הקב"ה אומר ומושיע אין זולתו, ואדם החזק בבטחונו בחי העולמים לא יחשוב אף רגע שהגאולה תבוא בשכל האנושי כמו שחושב ר"צ, ובשכל האנושי עלינו להיות בגלות, ואין לנו זכות על הארץ ואני אמרתי אגלה לאזניכם למה לא שמתם לבכם פן דורות אחריכם יבואו פרועים מאמונה רח"ל לידי שליטה ח"ו באה"ק ויחללו אדמתה ויגרמו חורבן שלישי וגלות חדש ח"ו.

ולאו מוחא דין סביל לכל החקירות הפילוסופיות של ר"צ בסניגורון על דעותיו, וכבוד הדרתו ידע בעצמו שהמאמרים שהביא ר"צ אי אפשר להעמידן על פשוטן ממש וכאסמכתא בעלמא הם, והראיה מכורש אינה ראיה כלל כי אז הנבואה היתה מפי ירמיה, וכל ימי מלכות פרס נשתעבדו לכורש ואחשורוש ודריוש האחרון ואפילו אז ישראל נמשלו לעבד החבוש במאסר, ולא הגיעו למדריגתם ומעלתם במלכיות, ובסוף בא הגלות והחורבן בעוה"ר, ואמנם בכחו של ר"צ להלהיב לבבות אחינו התמימים ולעורר תקוותם, אפס בישוב הדעת עלינו לשאול את עצמינו מה היתה כוונת רבותינו באמרם צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שפזרן לבין האומות, ולכאורה יפלא, מה השמיענו חז"ל בזה, אבל דברי הכומר לר"י הנשיא המקום ב"ה פיזר אתכם בכמה מאות מקומות, ואמרנו אם נהרוג אותם שבא"י שבצפון ושבדרום מי יהרוג אותם וכו', ויראה נא כבוד הדרתו הדברים הנשגבים בתנא דבי אליהו פרק עשירי ובגמ' פסחים פ"ז ע"ב, ומי הוא פתי אשר בחשכה יהלוך בלי לחשוב, והיה כי תקראנה מלחמה והפעם בהכרח לדבר בשכל אנושי, אנה ננוס לעזרה ואל מי נפנה להצלה, וירמיה קרא מנהמות לבו קראתי למאהבי המה רמוני, ועל האגדה כשתתאספו ותקבצו אותה שעה אתם נגאלים, יש להשיב שהכוונה כשנתאסף ונתקבץ לעבוד שכם אחד ונשוב אל ד' אלקינו בלבב שלם יצמח קרן ישועה והגאולה תבוא בלי עזרת אדם ובלי רצי כסף כהבטחת הנביא חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו. חלילה חלילה להתחרות עם ד' בעסקיו, כי ידיו תרפינה ויזיק ויפסיד לכלל ישראל, וקרוב לודאי שיגרום כליה על שונאיהם של ישראל, ונשבר לבי בקרבי בחשבי מזה, ור"צ שכח הסיבות שגרמו לשני החורבנות והגליות.

ובידענו מגודל הכיסוף וההשתוקקות שבוער בלבכם לארה"ק, אנחנו מתפלאים שעדיין אתם בחו"ל ואינכם מקיימים המצוה שאתם מטילים לחובה על כלל ישראל, בואו נא ידידי ה' הנה ותבינו דברי אוה"ח הקדוש בפרשת בהר גאולה תנו לארץ, גם תשמעו באזניכם כי הרבנים האשכנזים והספרדים גם יחד זועקים חמס והם שאינם מכירים את תומת לבבכם חושבים כי מינות נזרקה בכם ח"ו, והכל מודים שהדמיון שהסיב ר"צ בישראל יהיה ח"ו לפוקה ולמכשול הן ברוחניות והן בגשמיות הן בא"י והן בחו"ל.

כבוד הדרתו יודע שגם הגאון מפאזען ר' עקיבא לא מצא קורת רוח מכל המעשה ושהגאון ר' ישראל מדאנציג השתדל אצל ר' צבי גם הוא לעורר אותו שאין שום יסוד לפלפולו, ובכל זאת עשה ר"צ זר מעשהו ברוח שקט ומנוחת הלב ושכח האזהרה ואל בינתך אל תשען ואל תבטחו בנדיבים, ודברי מהרש"א לב"ב צ"א על הפסוק אל יתהלל חכם בחכמתו כלום הם בעיניו, ודבריו הקדושים סתרי חכמה הם, ואבאר דברי אוה"ח הקדוש שכוונתו שהגאולה תהיה בהעיר ד' לבות בני האדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם, ולמה לא תטיבו את דרכיכם, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ד' עלבון הבית העלוב כי נתקלקלו הדורות וחכם יתקרי חכם במילי דעלמא ולא חכם בתורה וביראה.

ובהיות שר"צ לא השיב לי על מכתבי האחרון, וגם למכתבים של תלמידי היקר הגאון החכם ובר לבב אשר בו אתפאר ר' ישראל נ"י [א"ה: הג"ר ישראל סאלאנטער זי"ע], אני מוצא עוז בנפשי לבא לפני כבוד הדרתו שישתדל בכל תעצומות אצל ר' צבי שאל יחפש עצות להביא הגאולה, כי עי"ז ירחק וידחק הגאולה, ויחזיק באזהרת חז"ל לך עמי בא בחדריך וכו', ודרשו בא וראה שהקב"ה אוהב לישראל, והזהיר אותם שישמרו את נפשם כדי שלא יבואו לידי סכנה, ולזה כיון החכם באמרו אשרי אדם מפחד תמיד, ורש"י גיטין מפרש דואג לראות את הנולד שלא תארע תקלה בכך אם אעשה זאת, וחיל אחזתני על דברי ר"צ שהאזהרה היא רק לבל נעלה ביד חזקה לחומות ירושלם, ובאמת כתב רש"י שאסור לעלות יחד ביד חזקה, גם הכרכור שלו בדברי הלל בסנהדרין דף צ"ט ע"א אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה, הדאיב לבו, ודחה דברי רש"י, אלא הקב"ה ימלוך בעצמו ויגאלם לבדו, ועיין תוס' כתובות ע"ח ע"א ד"ה האשה, ואע"פ דהשתא אין ראי' משם לפירוש הקונטרס מ"מ רש"י יכול לפרש כן בלא ראיה, ואין להקשות לפירושו, גם הירושלמי ברכות פ"ד ה"ג ותענית פ"ב ה"ב כי באש החרבת ובאש אתה עתיד לבנותה לא ניחא ליה כלל לר"צ, והוא בא בדיוקים לעקרם ולהחריבם.

והוא כמכחיש בדברי רש"י על הפסוק מקדש ד' כוננו ידיך שהמקדש יבנה בזמן שד' ימלוך לעולם ועד לעת"ל, שכל המלוכה שלו, והוא מהמכילתא בשלח ובדברי רש"י בסוכה מ"א ע"א, שהמקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא מן השמים, וכן כתבו גם התוס' שם ובשבועות טו:, ביהמ"ק דלעתיד שהוא עשוי מאליו בידי שמים כדכתיב מקדש ד' כוננו ידיך, וכן מפרש במדרש תנחומא ואנחנו נוכל להבין מדברי רש"י אלה כי כתב זאת נגד מי שחפץ לילך במצעד עקום ולומר שיבואו אל הארץ ויבנו ביהמ"ק, ורש"י הקדוש ובעלי התוס' היו חכמים יותר מאתנו, וידעו הליכות עולם, גם היו יותר קרובים לימי החורבן, וידעו הסיבות שגלינו מארצנו, לכן גלו צפונות לא ידען עין ולא שזפתם עין, כאילו אומרים מה נזעקתם בחזיז קולות לדבר רחוק כזה והלא הבנין שאנו מצפין יבא בנוי מן השמים, ומדבריהם יש לראות בעליל שכל הפעולה של ר' צבי היא בלי דעת ובלי תבונה ולמורת רוח רבותינו הקדושים שראו בגאולה עפ"י הטבע וע"י בני אדם סכנה להאומה וירושלם עיה"ק ולכל ארה"ק, והרשב"א בסוכה שם מסכים לרש"י וגם הוא ידע דבר הלכה, ואין ספק שגם נפשם כלתה ונכספה לגאולה, ומהר"ל מפראג בגבורות ה' כתב שהגאולה קנו ע"י נסים ונפלאות ולא בטבע עיי"ש.

ובהיות שר"צ מדבר מהרוזנים ראטשילד, מונטפיורי, קרעמיע, אלברט קאהן, כמושלי ארץ שלהם שבט מושלים וכו', יש לי רשות להודיע להדרתו שהשרים האלה מסורים אמנם בלב ונפש לאחינו ומוכנים להוזיל זהב מכיסם להושיב אחינו הנתונים בצרה הסובלים רעב בארץ אבות, אך הם בכעס גדול שר"צ הזכיר שמם בהפלגות כנ"ל, ושהוא מדבר בלי הרף מגאולת ישראל ומשיבת ישראל לארצו וממלכות ישראל.

וקבלתי מתלמידי הגאון החכם ר' ישראל הנ"ל מכתבים בהם אמר יאמר שהשרים והטפסרים ראטשילד וקרעמיע אמרו להחכם אלברט קאהן שרצ"ה קנאה מעורר עליהם, ולמה לא נשאלו אם הם מסכימים לפעולתו של ר' צבי ואם גם הם חושבים שפעולה זו תהיה לברכה לנו ולצאצאינו ואם הם מרוצים לעזוב ארצות מושבותיהם או להשאר בדד וגלמוד בגולה, ה' קאהן אמר בפירוש כי טוב שבתם בצרפת עד יתקע בשופר גדול, והם אינם רוצים לדחוק את הקץ, ומסר לתלמידי דברים ששמעם מהגאון ר' אלעזר הורוויץ נ"י אב"ד מוויען בשם מרנא החתם סופר ז"ל שאמר גם לבי יכסוף לגאולה פורקן ופדות, אפס חלילה לעשות פסיעות ותחבולות. והגאון מוויען כתב גם לכאן שבאיזה קונטרסים מצוררי ישראל נשאו ראש וחרקו שן, והביאו כמה דברים של ר"צ, כפי שהודיע להם מומר בוגד, והם כתבו שהיהודים גדלו והצליחו ע"י הרמאות שלהם, גם מהשר מונטפיורי באה ידיעה בענין זה בתרעומת על ר"צ ולמה יעשה רוב עשרם לשיחה בפי העמים, ומזכירו מעורר על הסכנה הגדולה אם ידברו ממלכות ישראל.

ועוד דברים על לוח לבי, אם פעולתו של ר"צ תצליח, היצה"ר יבנה הר גבוה ויקרא לאחינו בארץ ראו יד ה' קצרה מלהושיע לכם וכל הנביאים והחכמים שאמרו כי משיח בן דוד יבוא ויגאל אתכם, הולכי רוח היו ושקר כזבו ח"ו, ואחב"י יסירו לבם מעם ד' ותוה"ק, ויטבעו ח"ו בים הכפירה, והאם בזה חפץ ד' אשר בשמו ר"צ מדבר, ואיך הוא קורא בשמו ית' ויתעלה.

דעתי ודעת חכמי ורבני ירושלם, שעל ר"צ לפרסם ברבים שמבטל את דעותיו עד כמה שיש להם נגיעה בגאולה ובהקרבת קרבנות, ושהוא מבקש לכל איש שהקונטרסים בידו לבערם לא יראו ולא ימצאו בבית איש מישראל, כדי שלא יהיה מכשול לדורות ובכיה לדורות ח"ו.

תנו אל לבכם כל אשר דברתי אליכם, הזהרו שמא ישתו אנשים הבאים אחריכם דעות כאלה ויבלבלו אותם עוד יותר ח"ו, אין אנחנו חפצים בכרכורים בדברי רבותינו בענין הגאולה אנחנו דרך המלך נלך, והקב"ה יחוס וירחם עלינו בב"א.

ויש גם להתיישב היטב אם נבוא ברוב עם, הסכנה שהיושבים לא מאמונתנו יתנגדו לנו להאחז בארץ וחלילה ונוספו גם הם על שונאינו בעולם, והם יאמרו כי הארץ היא נחלתם.

ונצטערנו על דברי ר"צ בשם הזוה"ק, כי עלה השחר בזה שניתן לנו חופש ושיש לנו שרים גדולים רוזנים ופרתמים אשר מימות החורבן לא נמצאו כאלו, ויש הפרזה גדולה בדבריו, ובהיות שהוא מזכיר את הספר "משמיע ישועה" מהשר וגדול ליהודים ר' יצחק אברבנאל שע"י הגוים עצמם יהי' הנס, יש להשתומם שהוא עצמו לא התחיל בפעולה זו, והוא כתב הדברים לשם דרוש בעלמא, דהרי גם כתב שהגואל צדק יבוא להסיר המעשקות הרעות והשנאות ולעשות שלום בעולם, והוא דורש גם בהפסוקים בזכריה והיה ביום ההוא יבושו הנביאים איש מחזיונו, ולא ילבשו אדרת שער למען כחש, ואמר אליו מה המכות האלה בין ידיך, ואמר אשר הוכיתי בית מאהבי, ומביא דברי הרשב"א בחידושיו למגילה שלא תהיה הגאולה שלמה עד זמן המשיח והוא יקבץ הכל, וח"ו לחשוב שנכבש ויירש את הארץ במנהגו של עולם ודרך הטבע.

ואמסור גם פרפרת מאוה"ח הק' פר' בלק, אם תהיה הגאולה באמצעות זכות ישראל יהיה הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל מן השמים, משא"כ כשתהיה הגאולה מצד הקץ, ואין ישראל ראוים לה, הגואל יבוא עני ורוכב על החמור, ובמס' תענית ה' ע"א אמר ר"י, אמר הקב"ה לא אבוא בירושלם של מעלה עד שאבוא לירושלם של מטה.

אני ועמי כל חכמי ורבני ירושלם עיה"ק נשיש ונשמח לקבל מכבוד הדרתו מענה תקועה במקום נאמן ותרגיעו את נפשינו הדואבות חזקו ואמצו לבבכם להודות בהאמת, ובזכות זה ד' ישיב לנו ששון ישענו.

ואני מסיים בדברי טוב, יה"ר מלפניך ד' אלקינו שתראנו בבנינה של ירושלם בב"א.

יוסף זונדל מסאלאנט בעיה"ק ירושלם תובב"א

כבוד עורכי ספר הנפלא 'אפס בלתך גואלינו'

שלום וברכה. הנני בזה להעביר אליכם קטע נפלאה מדרשת הגה"צ ר' אברהם שאג זצ"ל אבדק"ק קאבערסאדארף בעל מח"ס 'אהל אברהם – דרשת הרא"ש', אשר עיניו הבדולחים חזו למרחוק, והבחין בהסכנה האיומה הנשקפת על כלל ישראל, על ידי כת הציונים שברבות הזמן כבשו את ארץ הקודש וחיללוהו, ובדרשתו לפני קהל עדתו קודם תקיעת שופר דשנת תר"ל, לפני קל"ח שנה!! כבר התריע על מזימותיהם הרעים.

הגה"צ ר' אברהם שאג זצ"ל היה חד מגדולי תלמידי מרן החתם סופר זצ"ל, ובהיותו יתום מימי נעוריו זכה להתגדל על ברכיו ושתה מבאר תורתו לרוויה, והיה לו לתלמיד נאמן ומובהק.

הוא נמנה על גדולי גאוני דורו, ניהג את עדת ישראל קרוב ליובל שנים, ביושבו משנת תקפ"ז עד שנת תרי"ב, על כס הרבנות דק"ק שאטעלסדארף במדינת אונגארין, משם הופיע אורו והדרו בק"ק קויבערסדארף, אחת משבע קהילות במדינת עסטרייך, וישב בקרבה עד שנת תרל"ג, שעלה אז להתיישב בעיה"ק ירושלים תובב"א )ביחד עם תלמידו הנאמן הגה"צ ר' יוסף חיים זאנענפעלד זצ"ל, מי שהיה לימים קברניטה של יהדות החרדית בארץ הקודש( וזרחה שם אור תורתו וקדושתו עד עת פטירתו ביום כ"ט אדר תרל"ו.

הוא היה נערץ ונקדש בדורו – דור דעה, כגאון עצום וצדיק נשגב, כמו שספד עליו הגה"צ ר' זלמן שפיצער זצ"ל אבדק"ק וויען: "...והיה ממש ספר תורה, כי היה בקי בש"ס בבלי וירושלמי וכל הפוסקים שגורים בפיו, והיה כמעט חד בדרא בתורה, וד' ברך את אברהם בכל...".

וכן כתב אודותיו הגה"צ ר' חיים הירש מאנהיימער זצ"ל אבדק"ק אונגוואר: "...אשר ידעתי מנעוריו נתגדל בקדושה וטהרה, וכמעט לא הניח כמותו בחוץ לארץ גדול ממנו בתורה וצדקתו ופרושתו...".

וזאת אשר כתב בכי"ק בספרו 'דרשת הרא"ש' (ח"א, דרוש נב, עמ' קיב-קיג) בדרשה לפני תקיעת שופר דשנת תר"ל, וזלה"ק: "...וזאת יפלא, כי כל איש עקלקלות יבחר דרך לעצמו, ומסית ומדיח כי זה דרך הישר, והעם ילכו אחריו כסומים, והדור כולו זכאי, וכמה וכמה כתות בתוך ישראל, עד ששלחו ידם להביא הגאולה, ובטחו ברוב חילם להשתדל מחורי הארץ למסור לנו את ארץ ישראל לשבות בה.

עם ה' אל תשימו לב בכל דברים האלה, הביטו אם הם מתלמידי חכמים וצדיקים הראויים במעשיהם לשמוע להם, גם התבוננו אם לא יכחישו דברי נביאים ודברי קבלת חז"ל, הכזה ח"ו יהיה תכלית המיועד לנו, הן באלקים נעשה חיל ולא בכח אדם, וכבר אמר החסיד בעל חובת הלבבות כי אין לנו בחירה רק ביראת ה', וזולת זה הבטחון בבורא ב"ה, ובפרט בכלל ישראל, ובפרט בגאולה הנצחית, והביטו אל צור חוצבתם )ישעי' נא, א(, והן קרבת הגאולה - היום אם בקולו תשמעו...", עכלה"ק.

הדברים נוראים, ומדבריו המעטתים נוכל לחזות השקפתו הטהורה של חד מוותיקי תלמידי מרן החתם סופר זצ"ל.

בכל חותמי ברכה צבי הירש שווארץ.

"נטרונא" פלאנירט פארברייטערן פעולות דורך זיך אריבערציען אין א נייעם אפיס נדבן ווערט געזוכט צו דעקן הוצאות

די הייליגע ארגאניזאציע "נטרונא" וועבט איצט פלענער צו אריבערציען זיך אין א נייעם אפיס אין וויליאמסבורג, וואו די פעולות וועלן בעזהשי"ת פארברייטערט ווערן. די עסקנים שטעלן ארויס א גינסטיגע געלעגנהייט פאר נדיבי עם, זיך איינצוהאנדלען דעם זכות פונעם נייעם אפיס, דורך אויסצאלן די פולע רענט, אדער בלויז א חלק, אדער די הוצאות פון איינרישן און זיך אריבערציען.

"נטרונא" פארמאגט היינט צוויי אפיסעס, וואו עס קומען פאר אירע אקטיוויטעטן, איינס אין וויליאמסבורג, און איינס אין פלעטבוש. די וויליאמסבורגער אפיס איז די הויפט באזע, וואו עס זיצט די פארוואלטונג און פירט אן אלע פעולות, און די פלעטבוש אפיס איז די צווייטע באזע, וואס איז באשטימט פארן שרייבער און דענקער פון "נטרונא", אויף די ענגלישע שפראך, הרה"ג רבי ירמי' קאהן שליט"א.

אבער די ענגשאפט פונעם אפיס אין וויליאמסבורג איז גרויס, אזוי ארום אז עס פאדערט זיך שטארק צו אריבערציען אין א ניי און גרויסצוגיקער אפיס, וועלכע זאל קענען אקאמאדירן די אלע פעולות פון דער ארגאניזאציע, און אויך האבן די מעגליכקייט צו מרחיב זיין די גבולי הקדושה.

אלזא, די עסקנים זוכן איצט א פאסיג מקום רחב ידים, וואס זאל קלעקן פארן אפיס פון "נטרונא" מיט אלע אירע פעולות. אין דער זעלבער צייט קוקן זיי אויך ארויס אז עס זאל זיך אפגעפינען א חשוב'ער נדבן, וועלכער זאל זיך אונטערנעמען צו דעקן די פולע רענט פונעם נייעם אפיס, אדער בלויז א חלק דערפון, אדער די הוצאות פון איינרישן און אריינמופן אינעם אפיס.

די נדבה וועט ווי פארשטענדליך, פארצייכנט ווערן לעילוי נשמת, אדער לזכרון טוב, לויטן פארלאנג פונעם נדיב. ערנסט פאראינטרעסירטע, וועלכע ווילן זיך איינהאנדלען די מצוה רבה, זאלן ביטע אריינרופן אויפן נומער: 718-841-7053 . הרחבת גבולי הקדושה.


מקורות[רעדאַקטירן]

נטרונא יהודים הנאמנים לתורה נגד ציונות

קוק נאך[רעדאַקטירן]

נטרונא
דזועס אגענסט ציוניזם