חד גדיא כתב־יד פון 15טן י״ה

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דער פריאיקסטער כתב־יד פון חד־גדיא אָנגעשריבן דורכן אַנאָנימען סופר אין 15טן יאָרהונדערט. רעדאַקציע פון דזשעראָלד פרייקס׳ן ("עלטערע יידישע טעקסטן")

חד גדיא חד גדיא

ואתא עכברא דאכל לגדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא חדיא גדיא.

דא קאם דז מייזליין אונ עשיט דז ציקליין דש קאפֿיט דז אלט וועטירליין אום צווייא פפעניגליין איין. ציקליין איין ציקליין.

ואתא שונרא דנשיך לעכברא דאכיל לגדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא חד גדי'

דא קאם דש קֶצליין אונ' עשיט דז מייזליין דז דיא האט געשין דש ציקליין דז דא קאפיט דז אלט וואטרליין אום צווייא פפעניגליין. איין צ<יקליין> איין ציקליין.

ואתא כלבא דנשיך לשונרא דאכיל לעכברא דאכיל לגדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא.

דא קאם דש הינטליין אונ' ביישיט דז קעציליין דז עשיט דז מייזליין דז דא האט געשין דז ציקליין דז דיא קאפֿיט דז אלט וואטרליין אום צווייא פפעניגליין איין ציקליין איין ציקליין

ואתא מקלא ומכא לכלבא דנשיך לשונרא דאכל עכברא דאכיל לגדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא.

דא קאם דש שטעקליין אונ' שלוּג דז הינטליין דז דא ביש דז קעציליין דז דא האט געשין דז מייזליין דש דא האט אויף געשין דז ציקליין דש דא האט גיקויפֿט דז אלט וועטירליין אום צווייא פפעניגליין. איין ציקליין. איין ציקליין.

ואתא נורא ואוקיד למקלא דמכא לכלבא דנשיך לשונרא דאכיל עכברא דאכיל לגדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא. חד גדיא.

דא קאם דז פייערליין אונ' ווער ברעניט דז שטעקליין דז דיא האט גישלאגן דז הינטליין אונ' דז דיא האט גיבישן דז קעציליין : אונ' דז דא האט געשין דז מייזליין אונ' דז דיא האט געשין דז ציקליין דז דיא האט גיקויפֿט דז אלט וועטרליין אום צווייא פפעניגליין איין ציקליין. איין ציקליין.

ואתא מיא ומכווא לנורא דאוקיד מקלא דמכא לכלבא דנשיך לשונרא דאכיל עכברא דאכיל לגדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא. חד גדיא.

דא קאם דז וואשרליין אונ' ווער לעשיט דז ווייערליין דז דיא האט ווער ברענט דז שטעקליין דז דיא האט גישלאגן דז הינטליין דז דיא האט גיבישן דז קעציליין דז דיא האט געשין דז מייזליין דז דיא האט געשין <דז> ציקליין דז דיא האט גיקאפֿט דז אלט וועטירליין. אום צווייא פפעניגליין. איין ציקליין. איין ציקליין.

ואתא תורא ושתא למיא דמכווא לנורא דאוקיד מקלא דמכא לכלבא דנשיך לשונרא דאכיל עכברא דאכיל לגדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא.

דא קאם דז עקשליין אונ' טרינקט דז וואשרליין דז ווער לעשיט דז ווייערליין דז דיא האט ווער ברענט דז שטעקליין דז דיא האט גישלאגן דז הינטליין דז דיא האט גיבישן דז קעציליין דז דיא האט געשן דז מייזליין דז דיא האט געשן דז ציקליין דז קאפֿיט דז אלט וועטרליין אום צווייא פפעניגליין איין ציקליין. איין ציקליין.

ואתא שחטא ושחט לתורא דשתא מיא דמכווא לנורא ואוקידמקלא דמכא לכלבא דנשיך לשונרא דאכיל עכברא דאכיל. גדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדי' חד גדיא

דא קאם דז גיהרגיט שוחטליין אונ' שעכטיט דז עקשליין דז דא האט גיטרונקן דש וועשרליין דז דא האט ווער לעשט דז ווייערליין דז דיא האט ווער ברענט דז שטעקליין דז דיא האט גישלאגן דז הינטליין דז דיא האט גיבישן דז קעציליין דז דא האט געשן דז מייזליין דז דא האט געשן דז ציקליין דז דא האט גיקאפֿט דז גיהרגיט וועטרליין אום צווייא פפעניגליין איין ציקליין. איין ציקליין

ואתא מלאך המות ושחט לשחטא דשחט לתורא דשתא מיא דמכווא לנורא דאוקיד מקלא דמכא לכלבא דנשיך לשונרא דאכל עכברא דאכיל גדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא.

דא קאם דער מלאך המות אונ' שעֵכטיט דעם שוכט דער דא האט גישעכט דען אקשן אונ' דער דא האט גיטרונקין דז וואשר אונ' דז דא האט ווער לעשט דז ווייער דז דא האט ווער ברענט דז שטעקליין אונ' דז דא האט גישלאגן דז הינטליין אונ' דז דא האט גיבישן דז קעצליין אונ' דז דא האט געשן דז מייזליין אונ' דז דא האט געשן דז ציקליין דז דא האט קאפֿט דז גיהרגיט וועטרליין אום צווייא פפעניגליין איין ציקליין איין ציקליין.

ואתא קודשא בריך הוא. ושחט למלאך המות. דשחט לשחטא דשחט לתורא. דשתא למיא. דמכווא נורא. דאוקיד מקלא דמכא כלבא דנשיך שונרא דאכיל עכברא דאכיל גדיא דזבין. אבא בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא.

דא קאם הקבה אונ' שעכטיט דען מלאך המות דער דא האט גישעכט דז גיהרגיט שוחטליין דז דא האט גישעכט דז עקשליין דז דא האט גיטרונקן דז וואשרליין דז דא האט ווער לעשט דז ווייערליין דז דא האט ווער ברענט דז שטעקליין דז דא האט גישלאגן דז הינטליין דז דא האט גיבישן דז קעצליין דז דא האט געשן דז מייזליין דז דא האט געשן דז ציקליין דז האט גיקאפֿט דז גיהרגיט וועטרליין איין ציקליין איין ציקליין

חסל סידור פסח

כהלכתו