השארת הנפש הסכמות

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

צוריק צום ספר השארת הנפש


הסכמות

הרב מרדכי ניסענבוים

באשר אנכי בכלל מושך ידי להיות
במסכימי על ספרים חדשים היוצאים, ואולי
אדעתא דגברא רבא הדין ביודעי ומכירי
קאמינא אשר ידעתי את הר' הנכבד ר'
בנימין זאב ראָזאָוו בהיותו מבאי ביתי
והכרתיו לאיש יקר מאד נעלה מצוין ביראתו
הטהורה ונדבת לבבו אשר יתפלאו עליו כל
מוצאם מזרע קודש ולפרש פרושים נאים כפי
רואיו ומכיריו, איש חייט כל ימיו, נהנה
שיגיע כפו וגם מלחמו יתן לדל ולאביון יותר
מכפי כחו, עמוס ביסורים רבים, יסורים של
אהבה שאין בהם בטול תורה ותפלה וקובע
עתים לתורה ומשמים זכו לו לחבר חבורים.
דורשי הפרד"ס, וגם אנכי מצאתי בהם הרבה
דברים טובים אשר יוכלו להעלותם על
שלחן מלכים מאן מלכי רבנן, לכן בזה אבקש
לכל אוהבי תורה לקרב את הרב הנ"ל ולקבל
את הספר בספר פנים יפות ובזכות זה
תתברכו מן השמים בכל מילי דמיטב.

וע"ז באעה"ח ועש"ק לסדר ושמרתם את
משמרת הקודש, תרצ"א, ברוקלין.

מרדכי אבא הלוי ניסענבוים,
אשר הייתי רב בלוטשיניץ, ור"מ
בזוויהיל, סלוויטא, מאָהליב.

הרב יוסף הירש גייגער, צפת, א"י

ב"ה י"א סיון, תרצ"א,
עיה"ק צפת, ארץ ישראל, ת"ו.

ברכה וישועה אל מעלת כבוד הרב המפואר
בחכמת התורה, הרה"ג החוב"ק הנודע לשם
ולתהלה בקודש ובגילה כש"ת מוהר"ר
בנימין זאב ראזאף נ"י הי"ו.

רב גדול ומרומם לתהלה:
אשחר פני כתה"ר ואבקש בזה לכבדני
בטובו לשלוח נא אלי את חבוריו היקרים
השארת הנפש, שנים אוחזין בטלית, בתור
מזכרת קודש בארצנו הקדושה ת"ו ואיה"ש
אשלח לכה"ר גם אני תשורה מארה"ק.

אבקש הסליחה והנני מכבדו ומוקירו
בהדר יקרא דאורייתא ומצפה לתשובתו
הרמה שימלא בקשתי.

יוסף הירש גייגער,
רב בעה"ק צפת, ארץ ישראל, ת"ו

הרב אברהם גודבלאט

אך טוב וחסד ירדפו את כבוד ידיד ד' וידיד
נפשי המופלא ומופלג בתורה ובמ"ץ
ובמעשים טובים פה ממלל רברבאן, מוהר"ר
בנימין זאב ראָזאָוו, המחבר של ספר השארת
הנפש, וספר שנים אוחזין בטלית, אשר הם
מלאים בסודות התורה וביראת ד' ובטוח אני
באשר דבריו הם דברים היוצאים מלב אמת
יכנסו בלב הקורא אותם באמת, והיה ממזכה
הרבים בספרים היקרים שיכתוב עוד ספרים
בדברים היוצאים מקירת לבו, דברים
החיצים להבת אש.

הרב ר' אברהם גודבלאט,
רב דקאָנג. אגודת אחים בני יעקב,
איסט ניו-יארק דברוקלין.


ב' מאנישעוויטץ קאָמפּאַני,

אדון נעלה:

את ספרו המצוין לנכון קבלנו ובצירוף לזה
אנו שולחים לכת"ר המחאה ע"ס חמשה דולר
תמורתו.
מקרב לבנו אנו דורשים בשלומו הטוב
ומברכים אותו בכל טוב בל הימים.
ברוב כבוד,

ב' מאנישעוויטץ קאָמפּאַני
ב' ניסן תרצ"א, סינסינעטי, אָ.

איינער פון ר' בנימין זאב ראזאף תלמידים

טייערער און ליבער רבי:
איך האב געקויפט אייערע 2 הייליגע
ספרים, ספר השארת הנפש און שנים אוחזין
בטלית, איז דער וואס איז אין אידיש און
איך לעז און פארשטיי און שעפּ פון איהם
חיות; מים חיים, פּונקט ווי פריש וואסער
פון א קוואל פאר א דורשטיגען, אזוי איז
אייער טייער, הייליגער ספר פאר מיר. איך
בין זיך מחיה. פיל מאהל פיהל איך זיך
טאקע אין ענליכע הויבע וועלטען, דערהייבען גייסטיג.
אייער ספר היילט מיר מיין
הארץ און דערקוויקט מיר מיין נשמה, אבער
דער צווייטער ספר איז פאר מיר שווער צו
פארשטיין, ווייל ער איז ניט אין אידיש,
דערפאר בעט איך אייך, הייליגער רבי, מיר
צולאזען וויסען, ווען זיי וועלען איבערזעצען
דעם צווייטען ספר. שנים אוחזין בטלית, אין
אידיש, וועל איך גלייך שיקען נאך דעם ספר.

BARDER, 1912 E Fairmount St, Baltimore, Md