אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה

פֿון װיקיביבליאָטעק
(אַריבערגעפֿירט פון חנוכה, אוי חנוכה)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פון מ. ריוועסמאַן.\relative b {
 \key b \minor
 \time 2/4
 \partial 8 {b8} fis'16 fis fis fis b b fis fis fis8 e16 d e8 d16 d
 fis16 fis fis fis b b fis fis fis8 e16 d e8 d
 d16 e fis e d8 d e d16( cis) d4 d16 e fis e d8 d e d16 cis b8 b
 fis'8 fis4 b,8 fis'8 fis4 b,8 fis' fis16 fis g8 fis16 e fis2
 fis8 fis16 fis g8 fis16 e fis8 fis16 fis g8 fis16 e d8 d16 d e8 d16 cis \partial 4. {b4 r8}
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 אױ ח -- נו -- כּה אױ ח -- נו -- כּה אַ יום -- טובֿ אַ שײ -- נער
 אַ לוס -- טי -- קער אַ פֿרײ -- לע -- כער ני -- טאָ נאָך אַ -- זױ -- נער
 אַ -- לע נאַכט אין דרײ -- דלעך שפּי -- לן מיר
 היי -- סע גו -- טע לאַט -- קעס עסן אָן אַ שיעור
 גע -- שװינ -- דער צינדט קינ -- דער
 די די -- נינ -- קע ליכ -- טע -- לעך אָן
 זאָגט על ה -- נ -- סים לױבט גאָט פֿאַר די נ -- סים
 און קומט גי -- כער טאַנ -- צן אין קאָן
 }

אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה — אַ יום־טובֿ אַ שײנער,
אַ לוסטיקער, אַ פֿרײלעכער, ניטאָ נאָך אַזױנער!
אַלע נאַכט אין דרײדלעך שפּילן מיר,
הייסע, גוטע לאַטקעס עסן אָן אַ שיעור!

געשװינדער, צינדט קינדער
די דינינקע ליכטעלעך אָן!
זאָגט „על הנסים”, לױבט גאָט פֿאַר די נסים,
און קומט גיכער טאַנצן אין קאָן!

יהודה האָט פֿאַרטריבן דעם שׂונא, דעם רוצח,
און האָט אין בית־המקדש געזונגען „למנצח”!
די שטאָט ירושלים האָט װידער אױפגעלעבט,
און צו אַ נייעם לעבן האָט יעדערער געשטרעבט.

דעריבער דעם גיבור
יהודה המכּבי לױבט הױך!
זאָל יעדערער באַזונדער באַזינגען דעם װוּנדער
און ליב האָבן דאָס פֿאָלק זאָלט איר אױך!