אַ פּורים ליד

פֿון װיקיביבליאָטעק
(אַריבערגעפֿירט פון א ליד לכבוד פורים)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פון מ. ריװעסמאַן און אַ. גאָלדפֿאַדן


\relative a {
 \key a \minor
 \time 2/4
 a8 c e d c d r4 e8 d c b a4. r8 a8 c e d c d r4 e8 d c b a4 r8 e'
 \times 2/3 {e8 f g} a8. e16 \times 2/3 {e8 f g} a8. e16 \times 2/3 {a8 a g} \times 2/3 {f f e} d4 r8. d16
 \times 2/3 {d8 e f} \times 2/3 {g r c,} \times 2/3 {c d e} \times 2/3 {f r b,} \times 2/3 {e e d} \times 2/3 {c c b} a2
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
הײַנט איז פּו -- רים ברי -- דער
ס'איז דער יום -- טובֿ גרױס
לאָ -- מיר זינ -- גען לי -- דער
גײן פֿון הױז צו הױז
לאַך מרד -- כי -- לע לאַך
אַ יום -- טו -- בֿל מאַך
קינדס -- קינ -- דער גע -- דענ -- קען דעם נס
זינגט קינ -- דער -- לעך זינגט
טאַנצט פֿרײ -- לעך און שפּרינגט
דעם טײַ -- ע -- רן טאָג ניט פֿאַר -- געסט
 }

הײַנט איז פּורים ברידער,
ס'איז דער יום־טובֿ גרױס!
לאָמיר זינגען לידער,
גײן פֿון הױז צו הױז!

לאַך, מרדכילע, לאַך,
אַ יום־טובֿל מאַך,
קינדסקינדער געדענקען דעם נס;
זינגט, קינדערלעך, זינגט,
טאַנצט פֿרײלעך און שפּרינגט,
דעם טײַערן טאָג ניט פֿאַרגעסט!

המן איז אַ רשע
דאָס װײסט דאָך יעדער ייִד,
אָבער גאָט, נישקשה,
שװײַגט דעם רשע ניט.

װאַרט, המן, װאַרט,
דו זײַ ניט גענאַרט
אַ נס האָט געטאָן מיט אונדז גאָט!
זינגט, קינדערלעך, זינגט,
טאַנצט פֿרײלעך און שפּרינגט,
מאַסט, קינדערלעך, גרעסער די ראָד!