אָ, איר קלײנע ליכטעטלעך

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פון מאריס ראזענפעלד 1862 – 1923\relative f' {
 \key b \minor
 \time 6/8
 fis4 fis8 fis( d) e fis4 b8 fis4. e4 e8 e( b) cis d4 e8 fis4. a8 gis fis eis( cis) eis fis4.~ fis8( g a)
 \repeat volta 2 {b4 a8 g4 fis8 g4 fis8  e4. a4 g8 fis4 e8 fis4 e8 d4.}
 \alternative {{fis4 cis8 d4 e8 fis4.~ fis8 r r}{fis4 cis8 d4 fis8 b,4.~ b8 r r}}
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 אָ איר קלײ -- נע ליכ -- טע -- לעך
 איר דער -- צײלט גע -- שיכ -- טע -- לעך
 מע -- שׂה -- לעך אָן אַ צאָל
 איר דער -- צײלט פֿון בלו -- טי -- קײט
 בר -- יה -- שאַפֿט און מו -- טי -- קײט
 װוּנ -- דער פֿון אַ -- מאָל
 װוּנ -- דער פֿון אַ -- מאָל
 }

אָ איר קלײנע ליכטעלעך,
איר דערצײלט געשיכטעלעך,
מעשׂהלעך אָן אַ צאָל.
איר דערצײלט פֿון בלוטיקײט,
בריהשאַפֿט און מוטיקײט
װוּנדער פֿון אַמאָל!

װען איך זע אײַך שמינקלענדיק,
קומט אַ חלום פֿינקלענדיק,
רעדט אַן אַלטער טרױם —
ייִד, דו האָסט געקריגט אַ מאָל,
ייִד, דו האָסט געזיגט אַ מאָל,
גאָט, דאָס גלײבט זיך קוים!

ס׳איז בײַ דיר אַ טאָלק געװען,
ביסט אַ מאָל אַ פֿאָלק געװען,
האָסט אַ מאָל רעגירט;
האָסט אַ מאָל אַ לאַנד געהאַט
האָסט אַ מאָל אַ האַנט געהאַט —
אַך! װי טיף דאָס רירט!

אָ, איר קלײנע ליכטעלעך!
אײַערע געשיכטעלעך
װעקן אױף מײַן פּײַן;
טיף אין האַרץ באַװעגט עס זיך
און מיט טרערן פֿרעגט עס זיך:
װאָס װעט איצטער זײַן?